Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Însemnări despre Const. Ciopraga şi discipolii săi de Nicolae Scurtu

Istoric şi critic literar, poet, prozator, traducător şi memorialist, Const. Ciopraga (1916–2009) a fost, în acelaşi timp, un epistolograf din cei mai însemnaţi din literatura română postbelică.
Iniţiat, temeinic, în tainele literaturii epistolare, române şi franceze, lector atent al discursurilor epistolare, Const. Ciopraga a scris şi trimis un impresionant număr de scrisori unora dintre prietenii şi confraţii săi.
Relevante, sub multiple aspecte, sunt şi epistolele pe care i le-a trimis istoricului şi criticului literar Teodor Vârgolici (n. 1930) care, în răstimpul 1969–1989, a condus cu autoritate şi pasiune Editura Minerva, una dintre cele mai exigente case editoriale din România acelor ani.
Riguroase şi impresionante, din perspectivă exegetică, sunt studiile introductive, prefeţele şi postfeţele pe care le-a elaborat şi publicat la unele dintre cărţile scriitorilor: Mihail Steriade (1971), Hortensia Papadat-Bengescu (1972–1979), Mihail Săulescu (1974), Tudor Vianu (1974), Lucian Blaga (1975), N. Davidescu (1977), Eugen Barbu (1977), Mihail Sadoveanu (1981, 1991, 1996), Magda Isanos (1988) şi alţii.
Istoricul şi criticul literar Const. Ciopraga s-amanifestat, în tot ceea ce a întreprins, ca un intelectual profund, scrupulos şi extrem de prudent la nuanţele încorporate discursului analitic.
Profesorul de emoţii estetice de la întâia Facultate de Litere a României a manifestat interes pentru unii dintre cei mai buni discipoli ai săi, pe care i-a format, îndrumat şi susţinut în demersurile lor de cercetare şi reevaluare a unor scriitori, opere şi epoci.
E cazul lui Mihai Drăgan, Ion Apetroaie, Elvira Sorohan şi Leonida Maniu, menţionat, aici, în una dintre epistole.

*

Iaşi, 17 dec[embrie] 1973
Stimate domnule Vârgolici,
Din partea Editurii, mi s-a cerut, prin d[omnu]l Ştefan Avădanei1, o prefaţă pentru o nouă ediţie bilingvă Lucian Blaga (română- engleză).
Vă trimit, alăturat, primul exemplar. Pentru prof[esorul] Bogdan, de la Cluj, şi colaboratorul său la traducerea volumului, d[omnu]l Ştefan Avădanei, am rezervat o copie, pe care le-am încredinţat-o astăzi.
Acum, câteva cuvinte despre prefaţa la ediţia Mihail Săulescu2, depusă de mai mult de o lună. Câteva documente de istorie literară, apărute în ultima vreme, modifică unele date ce păreau indiscutabile.
Am procedat, deci, la o revizuire atentă, în special la paginile 3, 8, 9, 11, 15 şi 18, astfel ca scriitorul să fie restituit în lumina ultimelor contribuţii. Îmi închipui că volumul n-a fost încă tipărit.
Rugămintea mea este ca textul trimis acum să înlocuiască pe cel anterior, direcţia presei n-ar avea de vizat decât paginile refăcute.
Dacă eventual textul e cules, vă rog să interveniţi totuşi pentru varianta ultimă.
Împreună cu salutările prieteneşti, vă adresez cele mai bune urări pentru noul an.
Const. Ciopraga
*
Iaşi, 3 iunie 1976
Dragă domnule Vârgolici,
Rândurile acestea, destinate de câteva zile dumneavoastră, au fost amânate fără voie, deoarece mi-a lipsit răgazul necesar.
Mişcat de schiţa de portret3 purtând semnătura dumneavoastră, vă rog să primiţi mulţumirile mele călduroase.
Cum nu mă aşteptam la această atenţie, am motive în plus să vă exprim sentimente de gratitudine, dorindu-vă, totodată, activitate fecundă şi mari succese intelectuale.
În altă ordine de idei, v-aş adresa o rugăminte. Anul trecut, a apărut la Minerva un Blaga în ediţie bilingvă (română-engleză), cu o prefaţă a mea.
N-am putut procura volumul, deoarece la Iaşi s-a epuizat repede. Pe de altă parte Minerva nu mi-a trimis nici un exemplar din dreptul de autor.
Dacă nu îndrăznesc prea mult, aş solicita concursul dumneavoastră binevoitor în vederea obţinerii unui exemplar din depozitul Editurii.
Asigurându-vă de stima şi prietenia mea, vă rog să primiţi, dragă domnule Vârgolici, mulţumiri şi salutări afectuoase.
Const. Ciopraga
[Domnului Teodor Vârgolici, Redactor- şef la Editura Minerva, Piaţa Scânteii, nr. 1, Bucureşti, 7000; Expeditor – Profesor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, 6600].
*
Iaşi, 29 iunie 1976
Dragă domnule Vârgolici,
Vă mulţumesc călduros pentru volumele de Lucian Blaga, care, graţie dumneavoastră, mi-au parvenit în scurt timp.
Totodată, îmi cer scuze pentru răspunsul acesta, care vine cu întârziere. Examene şi alte obligaţii urgente m-au făcut să amân corespondenţa.
Deşi am alte lucrări în curs de definitivare, voi scrie studiul introductiv la ediţia patronată de Minerva, care se anunţă a fi un eveniment literar.
Eram la curent, prin doamna Valeria Sadoveanu4, prin Ion Dodu Bălan5 şi Constantin Mitru6, cu privire la proiectul respectiv şi cu dorinţa de a mă ocupa eu de introducere.
Văd acum că dumneavoastră aţi exprimat aceeaşi opţiune, drept care vă mulţumesc, informându-vă, în acelaşi timp, că mă voi strădui să trimit textul dactilografiat la termenul propus.
Deoarece pentru centenarul naşterii scriitorului pregătesc un studiu amplu, iar opera lui Sadoveanu îmi este foarte apropiată, sper să găsesc tonul potrivit pentru ca în o sută de pagini să captez esenţele.
Asigurându-vă de vechea mea preţuire, vă rog să primiţi, dragă domnule Vârgolici, salutări prieteneşti.
Const. Ciopraga
[Domnului Teodor Vârgolici, Redactor- şef la Editura Minerva, Piaţa Scânteii, nr. 1, sectorul I, Bucureşti, 7000; Expeditor – Profesor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, 6600].
*
Iaşi, 22 febr[uarie] 1978
Dragă domnule Vârgolici,
Cu mai bine de un an în urmă, mi-aţi solicitat, în numele Editurii, un studiu introductiv la Sadoveanu – Opere, serie nouă, desigur în întâmpinarea centenarului naşterii scriitorului.
Sunt acum în faza ultimă a finisării. Studiul va avea aproximativ o sută cincizeci de pagini. Aş dori să ştiu în mod precis dacă ediţia în cauză e de actualitate sau ideea a fost abandonată.
În caz pozitiv, voi da textul la dactilografiat, altminteri, textul rămâne, deocamdată, în manuscris.
În altă ordine de idei, v-aş ruga să interveniţi la administraţia Editurii pentru a mi se trimite exemplarele din Principele7 de Eugen Barbu, cu prefaţa mea, cuvenite potrivit normelor.
Cele mai bune salutări şi sentimente prieteneşti vă adresează
Const. Ciopraga
[Domnului Teodor Vârgolici, Redactor- şef la Editura Minerva, Piaţa Scânteii, nr. 1, Bucureşti, 7000; Expeditor – Profesor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, 6600].
*
Iaşi, 12 martie 1979
Dragă domnule Vârgolici,
În sfârşit, studiul introductiv la Mihail Sadoveanu e definitivat8. L-am lăsat să aştepte vreo două luni, apoi recitindu-l la rece, am făcut intervenţiile marcate cu creion roşu.
Numărul de pagini, în raport cu opera lui Sadoveanu, nu mi se pare excesiv. Dacă, totuşi, vor fi necesare abrevieri, aveţi latitudinea să înlăturaţi câte ceva.
Potrivit ar fi ca primul volum al noii serii de Opere să apară la anul, în cadrul „centenarului Sadoveanu“.
În altă ordine de idei, v-aş ruga să dispuneţi trimiterea exemplarelor, drepturi de autor, din N. Davidescu – Proză, teatru9, cu prefaţa mea.
Vă rog să primiţi, dragă domnule Vârgolici, salutări şi afectuoasa mea prietenie.
Const. Ciopraga
*
Iaşi, 15 noiembrie 1980
Dragă domnule Vârgolici,
Înapoind corecturile la Mihail Sadoveanu, Opere, adaug câteva rânduri şi pentru dumneavoastră, în fond o rugăminte.
Mai tinerii mei colegi din Catedra de literatură română şi comparată, pe care o conduc, şi-au exprimat dorinţa să colaboreze cu Minerva.
Mă gândesc, de exemplu la prefeţe, fie cu privire la scriitori români, fie străini. Cum colaboratorii in spe, trecuţi de vârsta de patruzeci de ani, dispun de o experienţă notabilă, cum toţi au susţinut un doctorat, beneficiul s-ar răsfrânge de ambele părţi.
Două-trei propuneri de prefeţe sau ediţii ar fi binevenite. Poate la colecţia Biblioteca pentru toţi.
Alătur statornicei mele stime, mulţumiri şi salutări prieteneşti.
Constantin Ciopraga
[Domnului Teodor Vârgolici, Redactor- şef la Editura Minerva].
*
Iaşi, 6 aprilie 1982
Dragă domnule Vârgolici,
După expedierea unei alte scrisori, ieri, s-a ivit un motiv pentru un nou mesaj, de astădată punând un cuvânt bun în sprijinul includerii în planul pe 1983 a unei lucrări de critică literară.
E vorba de Introducere în opera lui Mihail Dragomirescu, autor fiind Leonida Maniu10, din Catedra de Literatură română şi comparată, recomandat de mine pentru prefaţa, de care s-a achitat în foarte bune condiţii, la Descriptio Moldaviae11.
Cunosc în amănunt studiul său despre Mihail Dragomirescu, elaborat ca teză de doctorat sub conducerea mea.
Normal ar fi ca acest studiu să apară în seria Universitas. Altcineva, însă, a fost mai expeditiv, prezentând o lucrare cu acelaşi subiect şi beneficiind de prioritate.
Cum ne aflăm în etapa aprobării definitive a planurilor, vă rog călduros să întindeţi o mână binevoitoare acestui transilvănean de ispravă, acum moldovenizat şi de o modestie anacronică.
Rugămintea sa, însuşită total şi prompt de mine, se doreşte înţeleasă de dumneavoastră şi de domnul Aurel Martin, care are în mână condeiul hotărâtor şi căruia îi adresez salutările mele cordiale.
Calde mulţumiri şi prietenie,
Constantin Ciopraga
[Domnului Teodor Vârgolici, Redactor- şef la Editura Minerva, Piaţa Scânteii, nr. 1, Bucureşti, sectorul I, oficiul poştal al Casei Scânteii, cod 71341; Expeditor Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi, 6600].

Note
Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1 Ştefan Avădanei (n. 1946), eseist, critic literar şi traducător. A tradus în limba engleză poezii de Mihai Eminescu şi Lucian Blaga.
2 Const. Ciopraga – Mihail Săulescu sau poezia ca dramă a conştiinţei dilematice în Mihail Săulescu – Versuri. Teatru. Articole. Ediţie îngrijită, tabel cronologic, note şi bibliografie de Elena Gronov-Marinescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 5–20.
3 Teodor Vârgolici – Constantin Ciopraga la 60 de ani în România literară, 9, nr. 22, 27 mai 1976, p. 11.
4 Valeria Sadoveanu (1907-1985), publicistă şi traducătoare, soţia lui Mihail Sadoveanu.
5 Ion Dodu Bălan (n. 1929), istoric şi critic literar. Autorul unor excelente reconsiderări şi restituiri – Octavian Goga şi Aron Cotruş.
6 Constantin Mitru, biograf şi editor al operei lui Mihail Sadoveanu.
7 Eugen Barbu – Principele. Roman. Prefaţă de Const. Ciopraga. Tabel cronologic de Liviu Călin. Bucureşti, Editura Minerva, 1977, XXIX + 401 pagini. (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă, nr. 943).
8 Const. Ciopraga – Scriitorul şi lumea lui în Mihai Sadoveanu – Opere, I. Povestiri. Începuturi. Ediţie critică de Cornel Simionescu. Note şi comentarii de Fănuş Băileşteanu. Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 5–94.
9 N. Davidescu – Poezii, teatru, proză. Ediţie, note şi bibliografie de Margareta Feraru. Prefaţă de Const. Ciopraga. Bucureşti, Editura Minerva, 1977, XXX + 831 pagini.
10 Leonida Maniu – Introducere în opera lui Mihail Dragomirescu. Bucureşti, Editura Minerva, 1983, 304 pagini.
11 Dimitrie Cantemir – Descrierea Moldovei. Prefaţă şi tabel cronologic de Leonida Maniu. Bucureşti, Editura Minerva, 1981, XXXVIII + 265 pagini. (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă, nr. 1095).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara